Informacje o projekcie

PROJEKT „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej" realizowany jest przez Auto Szkołę WOTA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Termin realizacji Projektu: 01.05.2014 r. – 30.06.2015 r. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY


Szkolenia oferowane w ramach projektu stanowią pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa i w 100% są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym udział w szkoleniu nie wiąże się z ponoszeniem kosztów finansowych przez przedsiębiorstwo. 

Celem głównym projektu jest nabycie do 30.06.2015 r. umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do formalnego prowadzenia przewozu towarów i osób przez 105 osób będących pracownikami bądź właścicielami firm z branży transportowej z woj. świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do pracowników, właścicieli, wspólników (w tym osób samozatrudnionych) firm prowadzących działalność w branży transportowej, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL.

Aby przedsiębiorstwo mogło zostać zakwalifikowane do projektu musi łącznie spełniać poniższe warunki: 

 • należeć do sektora MMŚP (mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw); 
 • prowadzić działalność w obszarze wskazanym w sekcji H PKD 2007–Transport i gospodarka magazynowa (dział 49); 
 • posiadać jednostkę organizacyjną na terenie woj. świętokrzyskiego. 
 • nie mogło korzystać do tej pory ze wsparcia w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL. 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 przedsiębiorstw. W projekcie weźmie udział 105 osób mieszkających i pracujących na terenie w woj. świętokrzyskiego. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały kobiety (min. 6 kobiet). Zachowany zostanie także parytet osób z wykształceniem co najwyżej średnim (min. 80% uczestników z takim wykształceniem)

Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w jednym cyklu szkoleniowym: 

Cykl szkoleniowy C obejmuje: 

 • Kurs prawo jazdy kategorii C - 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 30 godzin), 
 • Kurs prawo jazdy kategorii C+E - 45 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 25 godzin), 
 • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 godzin (część teoretyczna 130 godzin; część praktyczna 10 godzin). 
W ramach cyklu C zorganizowane zostaną 4 edycje szkoleń, w każdej weźmie udział średnio po 15 osób. Łącznie weźmie udział 60 osób, w tym: 2 kobiety i 58 mężczyzn. 

Cykl szkoleniowy D obejmuje: 

 • Kurs prawo jazdy kat. D - 80 godzin (część teoretyczna 20 godzin; część praktyczna 60 godzin), 
 • Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 godzin (część teoretyczna 130 godzin; część praktyczna 10 godzin). 
W ramach bloku D zorganizowane zostaną 3 edycje, w której weźmie udział po 15 osób. Łącznie weźmie udział 45 osób, w tym: 4 kobiety i 41 mężczyzn. Każdy z uczestników obliguje się do wzięcia udziału w całym cyklu szkoleniowym. 

W ramach projektu zapewniamy:

 • uczestnictwo w kursach
 • badania lekarskie oraz badania psychologiczne
 • wyżywienie (susz konferencyjny) podczas zajęć teoretycznych
 • pokrycie kosztów egzaminu państwowego (jednorazowo) osobom, które wykazały się przynajmniej 80% frekwencją na zajęciach
 • refundację kosztów dojazdów na zajęcia teoretyczne (refundacja kosztów dojazdu przewidziana jest dla uczestników, których dojazd na zajęcia teoretyczne przekracza 40 km w każdą ze stron – na podstawie mapy.google.pl) 


Kursy odbywać się będą w Kielcach 


Szczegółowe informacje o projekcie oraz warunki uczestnictwa zwarte są w
Regulaminie projektu (dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”)