Rekrutacja

KRYTERIA REKRUTACJI DOT. PRZEDSIĘBIORSTW

Do projektu mogą być zakwalifikowane wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zawarta w art. 1-6 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.):

 • z branży transportowej - sekcja H PKD 2007: dział 49-53;
 • prowadzące działalność i posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. świętokrzyskiego
 • nie otrzymało w ostatnich trzech latach podatkowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty 200.000 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów* - równowartość w złotych 100.000 Euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

*Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo to zapewniło rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniło przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 50 przedsiębiorstw (40 mikroprzedsiębiorstw, w tym 15 osób samozatrudnionych; 7 małych przedsiębiorstw; 3 średnie przedsiębiorstw).

KRYTERIA REKRUTACJI DOT. PRACOWNIKÓW/PRZEDSIĘBIORCÓW

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które

 • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
 • Pracują na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • spełniają wymogi stawiane osobom ubiegającym się uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E lub D oraz kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej;
 • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (dotyczy pracowników)
 • są delegowani na szkolenie przez pracodawcę (dotyczy pracowników).

ETAPY REKRUTACJI:

 1. ETAP I – Złożenie dokumentacji zgłoszeniowej

  Przedsiębiorstwa zobowiązane są dostarczyć następujące podpisane i opieczętowane dokumenty rekrutacyjne - dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”:
  1. formularz zgłoszeniowy
  2. Kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  5. kserokopie prawa jazdy kat. B kandydatów
  6. odpis z KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem/wydruk odpisu ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  7. regulamin projektu z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacją warunków
  8. oświadczenie dot. spółek cywilnych (jeżeli dotyczy)
 2. ETAP II – Selekcja

  Z firm, które pozytywnie przeszły Etap I na 7 dni przed rozpoczęciem kursu zostaną utworzone listy uczestników w oparciu o następujące kryteria:
  1. Pierwszeństwo udziału będą miały kobiety (min. 6 kobiet)
  2. Parytet osób z wykształceniem średnim (min. 80%)
  3. Pozostałe osoby wg. kolejności zgłoszeń i wielkości firm


 3. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  W przypadku przerwania przez Uczestnika udziału w projekcie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca wg w/w kryteriów oraz wymagane będzie  odkandydata na:
  • CE i/lub KWP – prawo jazdy kat. C
  • KWP D – prawo jazdy kat. D

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu, przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną. W celu wstępnej weryfikacji wypełnionych dokumentów zachęcamy do przesyłania skanów dokumentów na adres mailowy: kielce@wota.com.pl.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz warunki rekrutacji zwarte są w Regulaminie projektu (dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”)

PRZED ZŁOŻENIEM DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO ORAZ KANDYDACI NA UCZESTNIKÓW SĄ ZOBLIGOWANI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU